Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering vid Svenska skolan Riyadh


Enligt 4 kapitlet 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På svenska skolan gäller följande:


• Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.


• Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.


• Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas.


• Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser att frågan bör avgöras av skolans styrelse ska saken föras vidare.


• Styrelsens ordförande tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet