Verksamheten

Om oss


Svenska skolan i Riyadh är en svensk skola. Vi följer den svenska läroplanen med utgångspunkt i den svenska värdegrunden; människolivets okränkbarhet, allas lika värde och allas lika möjligheter. Vi ställer höga kunskapskrav och har en stor tilltro till elevers egen förmåga. Språket står i centrum för oss och kultur, förståelse och respekt för andra människor är en tydlig del av verksamheten.


Vi erbjuder en utbildning av hög kvalitet i en miljö där alla blir sedda och kan känna sig trygga. Undervisningen anpassas efter varje elevs behov. Vi är en liten skola med mycket resurser och goda resultat. Vår målsättning är att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar för ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, en nyfikenhet för ett livslångt lärande och en positiv personlig utveckling i en demokratisk, positiv och trygg omgivning.


Vi satsar extra mycket på engelska. De yngre barnen träffar en engelsk konversationslärare två gånger i veckan. Från och med förskoleklass har eleverna engelska minst 3 dagar i veckan. Eleverna får även grundläggande undervisning i arabiska. Utöver den reguljära undervisningen ordnar vi studiebesök, idrottsdagar, pooldagar, luciatåg mm.


För skoleleverna erbjuder vi After-school activities. Det är frivilliga aktiviteter efter skoldagens slut. Det kan vara bakning, gymnastik, gitarrspel mm.

  

Verksamheten


Skolans elever och verksamhet indelas efter aktuellt elevunderlag för att göra så väl fungerande grupper som möjligt. Grupperna är små och eleverna jobbar utifrån sin individuella nivå, vilket möjliggör hög måluppfyllelse och goda utvecklingsmöjligheter.

 

Läsåret 2019/2020

Förskolan Solen (Barn födda 2014-2018).

F-klass - årskurs 2 Ödlorna (2011- 2013).

Årskurs 3 - 6 Skorpionerna (2007-2010).

Sofia distansklass efter behov.

 

Kompletterande svenskundervisning

Vi erbjuder , om efterfrågan och underlag finns, elever som valt andra skolor än Svenska Skolan i Riyadh för sin ordinarie skolgång, undervisning i svenska. 

 

Lunch

Lunch serveras varje dag i compoundens restaurang och ingår i den ordinarie skolavgiften.

 

Idrott

Idrott sker i compoundens sporthall.